ایجاد غرفه در بازار اجتماعی گنبد کاووس

ﺟﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ ﻏﺮﻓﻪ‌داران قیمتچی ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺎ به ﺟﻤﻊ قیمتچی‌ﻫﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
شروع کسب و کار

چرا ایجاد غرفه در قیمتچی؟

ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ راﯾﮕﺎن

ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ راﯾﮕﺎن

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود و راﯾﮕﺎن در قیمتچی ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت‌ﺗﺎن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ.
آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
برخورداری از اپلیکیشن

برخورداری از اپلیکیشن

اطلاعات کسب و کار شما علاوه بر وب سایت در اپلیکیشن قیمتچی نیز نمایش داده می شود
فضای آموزشی

فضای آموزشی

روش‌ﻫﺎی ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ در قیمتچی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
طرح های تخفیفی

فروش کالای شما در سراسر ایران

با قیمتچی میتوانید کالای خود را به سراسر ایران بفروشید
طرح های تخفیفی

طرح های تخفیفی

در مناسب های مختلف از طرح های تشویقی استفاده کنید.
طرح های تخفیفی

کاهش هزینه‌های جانبی فروش

نیازی به هزینه های سرسام آور تبلیغاتی در فضای مجازی ندارید.
حمایت از کسب و کارها

حمایت از کسب و کارها

پر امتیازترین کسب و کارها در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام معرفی می شوند
طرح های تخفیفی

تایید یک روزه ثبت نام

برای فعالیت در قمتچی نیازی به طی شدن مراحل خاصی نیست

اطلاعات کسب و کارتان را ثبت کنید
تا در دنیای دیجیتال گنبد کاووس دیده شوید

نوع فعالیت شما *

نام صنف *

نام مسئول *

شماره موبایل مسئول *

آی دی اینستاگرام کسب و کار

آدرس پستی کسب و کار *

توضیح مختصر از فعالیت